آموزش بازارهای مالی با مهبد بیضائی
0
محتوای صندوق های بورسی
بورس

تامین مالی «منفی ۷ هزار میلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس

۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد توماناز اوراق دولت قبل بازپرداخت شده که نشان می‌دهد خالص تامین مالی دولت سیزدهم در این مدت، منفی هفت هزار میلیارد تومان بوده ...